naujas


naujas
naũjas, -à adj. (4) 1. neseniai atsiradęs, padarytas, įsigytas: Te dabar naũjas kelias išvestas Sb. Naujỹsis plentas uždarytas da Ktč. Naujas sodžius (nausėdija) SD230. Netrukus Meldutis prie senojo eglyno pasistatė naują trobą J.Dov. Abipus gatvės stūksojo kolūkiečių trobos, geltonuodamos naujutėlėm sienom J.Balt. Gimė naujas žmogus. Koks šviesus įvykis tėvų gyvenime! . Tame svirnely, tame naujajam ... stov trys margos skrynelės JD661. Tėvučio dvarelė[je], naujojo[je] stainelė[je], ten balnoja brolelis bėrą žirgelį StnD11. Naujos idėjos – darbas ne vaiko: užtvenktos mėto audrų žaibus Mair. Patariama susipažinti su naujausia šios srities literatūra . Naujesnėji rašyba galiaus išsilankstė į greitąjį rašymo būdą prš. Naująsias lentas sukrovė ant senųjų Sb. Atvažiavo naujù arkliu Ds. Stovi su sijonu naujuõm (naujuoju) Plm. Man jupelę pasiūs, naujutę ir dailią . Puiki, naujučiutė apvali skrybėlė . Naujų̃ naujì (visai nauji) – tik skambėjo [namai] Žln. Vienas namo galas nebenaũjas, ale kitas tai naujai naũjas (visai naujas) Pg. ^ Ana veizda kaip karvė į naujàs karkles, t. y. į kavalierių J. Nauja šluota gražiai šluoja ST129. Į naują trobą naujus i rąstus deda LTR(Vdk). Sena skylė, nauja siūlė Slm. Naują drabužį ne tiek nešiosi, kiek lopytą J.Jabl.
naũja n.: Jai vis kad naũja, kad nesulopyta Sb. naujaĩ adv.: Ir langai naujai dažyti . Bernelio svirnelis naujai dengtas (d.) Nm. Ten naujai pastatė visus pastatus Kal. Buvau naujaĩ statęs[is], nėko neturėjau Šts. Muno pirštinės kaip i tamstos, kur turi naujaĩ Šts. Naujaĩ gimęs K, R. Insakęs buo ..., idant bernelį, naujai užgimusį, pramintų Jonu DP462. Namelį perdengė, pataisė, dabar atrodžia viškum naujaĩ Sb.
2. dar nevartotas ar mažai tevartotas: Naujas, dar nemūvėtas kojines pirma reikia perplauti šiltame vandenyje ir išdžiovinti ore, kad jos būtų elastingesnės ir patvaresnės . Yr čia naujos kelnės. Duok man naujosias K.Būg. O ta skepeta tai naujų̃ naujà Jrb. Duokit naujùs (švarius) marškinius Ds. 3. anksčiau nežinotas, nepatirtas: Naũjos vietos . Naujà (neseniai atrasta) planeta . Manęs laukė nežinomi toliai, naujos mintys, nauji draugai . Kas jau dabar pildžias Amerikoj ir aname naujame sviete, apie kurį nieko nežinojo tėvai mūsų pirmieji DP13. Par jus kas naujo? Nmč.
naũja n.: Kas dabar naũja yra? Ds. Ką naũja girdėjai Bileišiuos? Ds. Ką užmiršęs atranda, kas nauja į galvą ateina – užsirašo I.Simon. Kiekviena diena suteikdavo nauja .
4. kitoks, negu anksčiau buvęs: Socializmas sukūrė naujus santykius tarp žmonių (sov.) sp. Žengia laimėn galingai, iš vieno, naujo kaimo nauja Lietuva . Naujos dainos skamba iš gamyklų ir kolūkių klubų scenos (sov.) sp. Duost mums naujį skaistumą 182. ^ Naujas peilis seną varo B. Nauji paukščiai, naujos giesmės . Nauji ponai, naujos tiesos LTR(Užp).
naũja n.: Jis stojo prieš tai, kas nauja sp. naujaĩ adv.: Kalbos dalykus kiek kitaip suskirstau ir naujai aiškinu J.Jabl. Jis dabar išmoko naujai galvoti, jausti, dirbti ir gyventi sp.
5. einantis iš eilės, tolesnis, kitas: Mūs galingoji Tėvynė žengia į naujus laimėjimus (sov.) sp. Statybą apėmė nauja lenktyniavimo banga sp. Parginė iš rytagonių. Bobulei naujas darbas, naujas bėgiojimas: apžiūrėti gyvulius, pamelžti karves V.Krėv. Vėl naujas išmislas! Ka tu niekaip i nenurimsti (vis išsigalvoji ką nors)! Jnš. O kai atėjo laikas naujus mokesčius mokėti, jis ir visai paliovė didžiuotis savo žeme V.Mont. Naujosios kartos žmonės nebe taip kaip jų tėvai Juozapotą mylėjo, rečiau atminė J.Bil. Naujų̃ prilipė [keleivių] Ktk. Atkėlė plačiai vartelius, įleido naujùs svetelius (d.) Gs. Bitės pradeda naujas motinas auginti J.Krišč. Sveiki, naujus metus sulaukę! A1885,1. Naujas mėnuo SD120. Trūbykite naujame mėnesyje trūbomis BBPs81,3. Tę stojose nau[ja]s stebuklas 224. ^ Naujì metai – naujì lapai Jnš, Mrk. Nauji metai ne veltuo atejo: tavo amžiaus metus pridėjo VP30. Nauja diena – nauji rūpesčiai LTR(Vdk).
naujaĩ adv.: Naujai įėję pasisveikina galvos linktelėjimu P.Cvir.
6. paskiausių, šių laikų; susijęs su gyvenamuoju laiku, turintis pastarojo meto bruožų: Naujóji literatūra . Tarybinė mokykla yra vienas svarbiausių faktorių, formuojant naująjį tarybinį žmogų (sov.) sp. Naujosios, civilizuotosios Amerikos istoriją pradeda vienas iš tų didžiųjų, tikrai išsivaduojamųjų, tikrai revoliucinių karų .
naujaĩ adv.: Naujaũs mokės vaikai, o seniejai naujumų neišmokom Ggr.
7. MT69 jaunas: Seną žmogų tu ramink, naujį ... gaivink 345. Skeldžiau iš naujų̃ dienų malką (ps.) Lz. 8. šviežias: Atsiriek naujos duonos, šito jau apglemus Lkm. Naujas vynas SD156. Naujo sniego yra Ėr. Valgis naujų uogų aba džiovintų Ch4Moz6,3. Viskas, kas naujà (pvz., grybai), tinka, o paskiaus nenori Sg.šių metų derliaus: Naujų bulbų greit atsiras Dbk. Buvo naujų bulbelių kaip balandžio kiaušių Mžk. Už naujus rugius moka aukščiausią prekę LC1883,2. Kavosenoj [obuoliai] pradeda trešti (nokti) vaserė[je] ir tvera gana tankiai lig naujų obulų P. ^ Ant š. Jacko valgyk naujų kviečių klecką VP8.
◊ ant naujų̃ kójų stótis Mlt imti kitaip gyventi.
iš naũjo (Š, NdŽ; MP120, M naujõs) NdŽ; R33; per naũja (naũją) vėl, dar kartą: Iš naujo prakurti B. Iš naũjo (naujai) pradėti KBI49. Vėl iš naũjo verkt nesiliausim K.Donel. Paskui tą moteriškę iš naujo pakavojo BsPIV37. Iš naũjo (vėl, pakartotinai) padirbtum, tai ažvis būt geriau Trgn. Sūnus atsidūksėjo, pasiimstė iš naujo ir vėl ėmė darbuotis . Kas neatgims iš naujo, negal regėt karalystės brš. Teipajau iž naujo plaštakomis ... muša DP161. Iš nauja imti darbuotis K.Būg. Ir užtraukė varlės iš nauja . Pradėkim iš naujõs Skd. Daržai išdžiūvo, vėl iš naujõs turėjau sodinti Skr. Par naũja griovius kas Ktk. Reikia aperacija padaryt par naũja Skp. Aš gausiu dirbt per naũją Up. Turėjo per naũją viską plauti – taip buvo purvini Alk.
po naujám kitaip, naujoviškai: Aš po senam kalbu, po naujám nemoku .
naũjas stìlius 1582 m. įvesta metų skaičiavimo sistema pagal Grigaliaus kalendorių: Anglai galutinai perėjo prie naujo stiliaus 1752 metais, o rusai – po Spalio revoliucijos .
Naujì (Naujíeji) mẽtai prasidedančiųjų metų šventė sausio pirmąją: Kad per Naujùs metùs bus linksma, tai ir per visus metus bus [linksma] Srv. Ant dienos Naujų metų DP53.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • naujas — naũjas, naujà bdv. Jaũ gyvenù naujamè namè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • naujas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda naujam (tuščiam) ↑katalogui, ↑dokumentui, ↑failui ar kuriam nors kitam objektui sukurti, arba iš tokių komandų susidedanti ↑meniu grupė. Tokią pat paskirtį turi ilgesnis, bet sklandesnis terminas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • naujas leidimas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Naujas pertvarkyto NATO standartizacijos dokumento išleidimas. atitikmenys: angl. new edition pranc. nouvelle édition šaltinis NATO standartizacijos terminų aiškinamasis žodynas AAP 42B, 2011 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naujas žemės sklypas mieste — statusas Aprobuotas sritis nekilnojamojo turto kadastras apibrėžtis Naujas žemės sklypas, skiriamas individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms mieste. atitikmenys: angl. new plot of land in a town city rus. новый… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naujas gamybos būdas — statusas Aprobuotas sritis Aplinka apibrėžtis Pramoninei veiklai skirtas pažangus gamybos būdas, kurį komerciškai išplėtojus būtų galima arba užtikrinti geresnį, arba bent tokį patį aplinkos apsaugos lygį ir sumažinti sąnaudas labiau negu… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naujas sausuolis — statusas Aprobuotas sritis miškų ūkis apibrėžtis Einamaisiais metais nudžiūvęs medis (negrįžtamai pažeisti visi spygliai ar lapai); nauja vėjavarta. ryšiai: palygink – senas sausuolis šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naujas traktorius — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Traktorius, kuris nebuvo registruotas ir (arba) eksploatuotas nė vienoje valstybėje. atitikmenys: angl. new tractor vok. neuer Traktor rus. новый трактор… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naujas šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetantis įrenginys — statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Įrenginys, kuriam eksploatuoti veiklos vykdytojas privalo gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir kuris pradedamas eksploatuoti po to, kai patvirtinamas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • new edition — naujas leidimas statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Naujas pertvarkyto NATO standartizacijos dokumento išleidimas. atitikmenys: angl. new edition pranc. nouvelle édition šaltinis NATO standartizacijos terminų aiškinamasis žodynas AAP 42B …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nouvelle édition — naujas leidimas statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Naujas pertvarkyto NATO standartizacijos dokumento išleidimas. atitikmenys: angl. new edition pranc. nouvelle édition šaltinis NATO standartizacijos terminų aiškinamasis žodynas AAP 42B …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)